Strandskolen

NOVA5 arkitekter har som bygherrerådgivere for Greve Kommune udarbejdet udbudsmateriale og ideoplæg til udvidelse af Strandskolen, facaderenovering, miljøsanering og omdisponering af arealer, således at skolen kan imødekomme de ønsker og krav der stilles til fremtidens velfungerende folkeskole, med inspirerende læringsmiljøer, godt indeklima, kloge m2 og sunde bygninger. NOVA5 arkitekter har fokus på at Strandskolen fremtidssikres, således at skolens ønsker til fremtidig pædagogisk didaktik oversættes til fysiske rammer, der understøtter og inspirerer undervisningen og skolens faglige intentioner. Desuden arbejder vi for at skolens udtryk udadtil fremstår helstøbt og med et fornyet og indbydende indtryk i nærmiljøet.

Strandskolen er en 3-sporet skole fra 1980-érne med et påtrængende renoverings- og moderniseringsbehov hvorfor denne har store løbende udgifter til drift- og vedligeholdelse. Desuden har skolen har ikke de faciliteter der skal til, for at sikre at eleverne får en tidssvarende undervisning med læringsmiljøer for fælles arbejde og individuel læring.

Type: Bygherrerådgivning, Folkeskole  / Bygherre: Greve Kommune  / Sted: Greve  / Ingeniør: Torkil Laursen A/S  / Størrelse: Eksisterende skole 10.600 m2 + 1200 m2 nybyggeri  / Anlægssum: 110 mio. kr.  / Status: Under projektering

Sammenhænge og mødesteder

Vores erfaringer ved tilsvarende opgaver ved tilbygning og/eller omstrukturering af skolens arealer er at skolerne ved en analyse af arealer og omstrukturering af eksisterende funktioner frigiver nye arealer, så der kan bygges et mindre areal end der politisk var vedtaget. For Strandskolen har det betydet at vi har kunnet etablere og modernisere flere læringsmiljøer i eksisterende bygninger end først forventet.

Skolen består i dag af flere bygninger, der ikke fysisk er forbundet. Flere funktioner er samtidigt placereret uhensigtsmæssigt i forhold til moderne krav og brug af funktionerne. Samtidigt er der ikke et sted på skolen hvor det er naturligt at mødes på tværs af årgange. Det har derfor været vigtigt ifm. om- og tilbygning af Strandskolen at skabe en ny helhedsplan med gode interne sammenhænge og forbindelser, så skolen kommer til at fungere som én samlet enhed. Tilbygningen som indeholder PLC og læringsmiljøer placeres centralt og danner skolens nye ”bytorv”, hvor elever kan samles på tværs af årgange.
Funktioner som b.la. festsal, PLC og kreative faglokaler, der henvender sig til lokalområdet placeres og indrettes så der sikres nem adgang, gode interne sammenhænge og mulighed for aflåsning til øvrig skole.

Læringsmiljø og pædagogisk taktik

I udskolingen er det lykkedes at skabe en fysisk disponering, der i højere grad lægger op til den pædagogiske didaktik skolen i forvejen forsøgte at anvende, men grundet de fysiske begrænsninger havde svært ved at udfylde til sit fulde potentiale og opnå den faglige variation og indhold skolen ønskede. Vi har arbejde med kodede lokaler i hele udskolingen kunne optimere antallet af basislokaler og opnå væsentligt flere arealer til varierede undervisnings-, studie-, og læringsmiljøer.

For at sikre et åbent og varierende læringsmiljø, der lever op til folkeskolereformens intentioner om aktivitetsbaseret læring og bevægelse, etableres grupperum og læringstrapper. Gangarealet inddrages til samling af flere klasser og mulighed for bevægelse. Således sikres det at eleverne kan arbejde i større og mindre grupper eller alene. I facaden placeres mindre siddenicher, som giver eleverne mulighed for et tilbagetrukket pauserum fra de store aktive lokaler, mens man stadig er en del af fællesskabet.
Faglokaler til indskoling placeres i relation til SFO’en, så lokalerne udenfor skoletid, naturligt indgår som en del af SFO’en og dermed kan være med til at højne SFO’ens mulighed for varierede aktiviteter.

Bæredygtighed; indeklima og klimaskærm

Strandskolens klimaskærm – facader og tag, gennemgår en totalfornyelse, således at skolen overholder Greve Kommunes krav til bæredygtighed og energiforbrug 2020.

Indvendig gennemgår skolen en totalopgradering - med nye overflader iht. Svanemærkning, energioptimering på installationer og forbedring af indeklimaet. Alle rum forventes fuldt istandsat og skolens energiramme opgraderet til BR18.