19. april 2022

Ensomhed i almene boliger

Ensomhed er et stigende problem, og der er flere og flere, der rammes af det. Men hvad kan man gøre for at forhindre ensomhed i almene boligområder?

“Ensomhed øger risikoen for forhøjet blodtryk og kolesteroltal, hjertekarsygdomme, træthed, smerter, søvnforstyrrelse og depression. (...) Utilstrækkelige sociale relationer øger risikoen for tidlig død - konsekvenserne for den enkelte i forhold til dødelighed er tilsvarende eller større end ved velkendte risikofaktorer som rygning, alkohol, overvægt og fysisk inaktivitet.” - Kilde: Ældre Sagen bekæmper ensomhed i befolkningen - forekomst og metodiske overvejelser. Mathias Lasgaard & Karina Friis, 2015


Ensomhed er et samfundsproblem, der rammer mennesker på tværs af aldersgrupper og koster samfundet flere milliarder om året. I den almene sektor bor flere beboere alene, og gennemsnitsalderen er højere sammenlignet med resten af befolkningen.

Der findes ikke et konkret tal for omfanget af ensomhed i den almene sektor, men det anslås, at en væsentlig del af ensomhedsproblemstillingen også gælder mennesker, der bor i almene boliger.

Gennem de seneste 25 år er husstande bestående af én person steget med 57%. Det er en udvikling som særligt ses i den almene boligsektor, hvor 56% af husstandene i dag bebos af én enkelt beboer. Dette skal sammenlignes med resterende befolkning, hvor enlige tæller ca. 38% i alt.

Ensomhed må dermed siges at være et reelt problem i denne type boliger.

Løsningsmuligheder på ensomhed

Almene boliger, der er opført før 1975, som ikke har fået en helhedsrenovering sidenhen, er kendetegnet ved at være nedslidte og utidssvarende i forhold til indretning og indeklima, og de har ofte flere byggetekniske udfordringer. Samtidig har flere af denne type almene boligområder et mere monotont udtryk, som for mange er mindre attraktivt.

Hvis man tager udgangspunkt i NOVA5s projekter på henholdsvis Tjørneparken og Galgebakken, så er det en central del af begge projekter at bygge til de mennesker, som bor i boligområderne samt at forebygge ensomhed.

Folk betragter Tjørneparken som parcelhuse. Det vil sige, at de lukker sig inde [i deres eget hjem]” fortæller formand for Tjørneparken, Jørgen Knudsen, der sammen med resten af foreningen i Tjørneparken også ønsker et mere socialt fællesskab i området. Det er den samme tendens, som NOVA5 har set på Galgebakken, hvor byggeriet ellers fordrer til, at beboerne skal få et mere nært forhold til deres naboer og have lyst til at bruge områdets faciliteter.

På baggrund af det har NOVA5 arbejdet med følgende for at skabe fornyelsen af boligområderne og formindske ensomheden:

Bolig: Det er essentielt, at beboernes livsglæde og trivsel i boligen er god, da det danner grundlag for den enkeltes deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også de fleksible indretningsmuligheder og plads, som især gør sig gældende ved tilgængelighedsboliger, som kan understøtte beboere på flere forskellige stadier i livet.
De 2-etagers rækkehuse på Tjørneparken er relativt små, derfor bliver der indarbejdet en generel udvidelse med en ny havestue, der udover at udvide opholdsarealet i stueetagen, giver mere dagslys ind i boligen og skaber direkte sammenhæng mellem ude og inde. Det er et stort ønske blandt beboerne, at der er flere mindre boliger og gerne tilgængelighedsboliger. Derfor er det valgt at dele gavlboligerne i to med et vandret lejlighedsskel, hvilket betyder nye tilgængelighedsboliger i stueplan og nye 1- til 2-rums boliger på 1. sal.

På Galgebakken var alle boligerne svært ramt af blandt andet skimmelsvamp og mange af beboerne var derfor fraflyttet området.
På baggrund af det blev det besluttet, at stort set alle boligerne blev tømt for inventar helt ind til den rå beton. Det har medført, at man endelig kan få bugt med skimmelsvampen og de andre skadelige stoffer for så at bygge op igen inden i den eksisterende skal og skabe et sundt og behageligt sted at bo. Derudover bliver de små pavillonboliger revet ned til fordel for nye og lidt større tilgængelighedsboliger.

Kantzonerne: Det er vigtigt at have fokus på, hvordan man stadig kan være privat i sit eget hjem og være synlig for andre beboer. At kunne se sine naboer og mærke liv i boligområdet skaber en afslappet atmosfære og tryghed blandt beboer. Altaner og vinduer er et godt middel til at forlænge det private ud til fællesarealerne, hvilket øger trygheden, fordi man lærer hinanden bedre at kende. Gode kantzoner skaber liv i stueetagen langs bygningen. Det aktiverer udearealerne og giver muligheder for at møde naboer.

Gode kantzoner er indbegrebet af Galgebakken. Her har nogen boliger egne havner med lavt hegn og der er gode stisystemer og små stræder, hvor beboerne næsten er tvunget til at lære hinanden at kende og interagere med hinanden. Det skaber liv i øjenhøjde, hvor beboer kan relatere til hinanden.

Det er erfaringer, som vi ligeledes har gjort brug af på Tjørneparken, hvor der i høj grad også er arbejdet med gode kantzoner. Her er gode fællesområder er med til at skabe en fælles identitet, da disse skaber flere sociale netværker på kryds og tværs af beboergrupper. Der er ligeledes arbejdet på gode opholdsmuligheder langs stier og kanter, hvilket inspirerer til møde og udveksling blandt beboere. Det er afgørende for, at beboerne støder på hinanden og opleve liv i området. Det gør, at man med succes kan løfte det sociale fællesskab i afdelingen.

Fællesarealer: Med forskellige funktioner på fællesarealerne understøtter man en levende afdeling, hvor der er plads til at mødes og være aktive sammen med andre beboere. Det gør det trygt at skabe sociale relationer.

Fællesarealerne på Galgebakken er helt unikke, fordi det er et bilfrit område, hvor der er plads til udvikling af et fællesskab, hvilket skaber en levende enhed. De mange legepladser og beskyttede stræder giver nogle mulighed for børn, som ikke findes i mange andre bebyggelser, hvorfor Galgebakken tit bliver opfattet som en hel landsby i sig selv.

Fokuspunkter i NOVA5

I forbindelse med forebyggelse af ensomhed er sociale renoveringer NOVA5’s hjerte. Vi har altid fokus på Samvær, Sammenhæng, Variation og Samarbejde i det arbejde, som vi udfører.
Ligesom ved alle vores tidligere projekter tager vi vores erfaringer med videre i NOVA5s andre projekter. På Galgebakken, hvor brugerinvolveringen har været høj, har vi gjort os en masse erfaringer, hvor vi er kommet helt til tæt på beboerne og har fået en indgående forståelse af de behov, som de mennesker har. Det har blandt andet ført til en udvidelse af fælleshus og fornyelse af pavillonboligerne.

NOVA5s kernekompetence er brugerinvolvering. Vi bygger til mennesker, og vores mål er altid at skabe et sted for samværet, hvor folk har lyst til at opholde sig. Vi oplever gang på gang, at det gode liv i boligområderne er afhængigt af sociale initiativtagere, der kan involvere alle beboere i forskellige fællesskabsgrader, aktivitetstyper og tidspunkter. Derfor vil vi også være med til at gøre det nemt at være sammen.

Vi arbejder på at skabe sammenhæng mellem det fysiske, det sociale og det organisatoriske, da det skaber de bedste, langtidsholdbare løsninger. Det er afgørende i en god renoveringsproces, at de fysiske og sociale tiltag understøtter hinanden.

Med variation mener vi, at boligerne i boligområder skal variere i boligtyper, funktioner, byrumstyper og fælles faciliteter. Gennem en renovering kan man sætte startskuddet til at skabe en mangfoldig afdeling, hvor der bor flere forskellige typer af mennesker.

Hvis en renovering er gået godt, er det et resultat af et bredt samarbejde mellem boligorganisationen, kommunen, beboerne og rådgiverne. En social renovering foregår i et samspil mellem de fysiske forandringer, det sociale liv i afdelingen og driften - både før og efter renoveringen. På den måde kommer man helt ind under huden på alle interessenter i området og man får en dyb forståelse for de behov, som alle parter har.

NOVA5’s mål med renovering af almene boliger er at styrke mulighederne for sociale fællesskaber og skabe bedre rammer for det gode boligliv.


* Tjørneparken er i øvrigt udvalgt til Realdanias udviklingsarbejde til kamp mod ensomhed. Den sociale renovering er støttet af Landsbyggefonden og Realdania.

Eksempler på sociale renoveringer med NOVA5:
https://socialerenoveringer.al...
https://socialerenoveringer.al...