5. december 2022

NOVA5: Endelig lovgivning om LCA og CO2

CO2 som målestok kan sikre den bæredygtige udvikling og kan give større indflydelse og bedre dialog om bl.a. materialevalg. Det er en retning, som vi i NOVA5 glæder os til at arbejde videre med, hvor vi er med til at sikre en bedre fremtid.

I 2018 har Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg kortlagt, at byggebranchen udleder 30 % af Danmarks samlede årlige CO2-udledning. Det er fordelt med 20 % fra energiforbruget i vores bygninger og 10 % der stammer fra bygge- og anlægsprocessen samt produktion af byggematerialer. Tilsammen udgør det 30 % af Danmarks samlede CO2-udledning på 51 mio. tons - altså 15,3 mio. tons CO2.

Det er en udvikling, som desværre kun er steget siden da.

Ikke blot produktion af byggematerialer

Udover CO2-udledningsproblematikkerne i byggeriet, så står vi over for andre overvejelser, som vi også skal handle på, når vi designer og bygger huse og bygninger.

40 % af Danmarks samlede energiforbrug bruges nemlig i bygninger, og 35 % af al affald stammer fra bygge- og anlægsbranchen ifølge Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg. Derfor har byggeriet nu i allerhøjeste grad incitament for at handle.

Vi skal ikke bare tænke på forbrug og ressourcer i byggeprocesserne – Vi skal også tænke langsigtet. Vi skal være optaget af at skabe en bedre fremtid, hvor de materialer vi bruger allermest, har så lille en effekt på vores omgivelser som muligt.

God bæredygtig udvikling

Her på tegnestuen er vi glade for, at der endelig er kommet krav til bæredygtighed, som bliver indarbejdet som tillæg til bygningsreglementet fra januar 2023.

Vi ser det som et positivt tiltag, at LCA-beregningsmetoden og tilhørende CO2-krav fra blandt andet DGNB-kriterierne nu bliver indført som tillæg til bygningsreglementet fra januar 2023.

De nye klimakrav omfatter en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus, og for nybyggeri over 1.000 m2 indføres der fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eq. pr. m2 pr. år. Det er et niveau, der svarer til de krav, der er til DGNB Guld.

NOVA5

Med de nye krav til bæredygtighed får vi nu mulighed for at skabe en dialog om materialevalg og tilmed samarbejde med bygherre om design- og idéprocessen.

LCA danner fundament og er forarbejde til DGNB, som er den mest bruge bæredygtighedscertificering i Danmark, da der er konkrete mål, som bygherre og andre interessenter kan måle på. Derfor giver det god mening, at den nye lovgivning også tager udgangspunkt i LCA og CO2-udledning, da det er metoder, som er kendte i branchen.

I NOVA5 har vi senest gjort brug af LCA-beregning på Galgebakken, da vi skulle vurdere, om nedtagning og nybyg eller renovering af de eksisterende boliger gav bedst mening i forhold til klimapåvirkningen. Dog har vi ligeledes erfaring med DGNB fra Lyskilde i Herlev, som netop nu er ved at blive afleveret. Derudover har vi i 2020 udført et træbyggeri af daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup, som ligeledes har en lav klimapåvirkning, da udformningen har taget udgangspunkt i fx klimavenlige byggematerialer.

Gennem LCA-vurdering og en mere dybdegående dialog om materialevalg forudser vi udviklingen af en form for hybrid-byggerier i fremtiden. Det er bygninger, hvor der fx både bruges beton og træ til bærende elementer, eller hvor der fx benyttes forskellige typer isolering – både de klassiske isoleringsmaterialer og nyere materialer som biogene materialer af fx tang.

Denne forudsigelse bygger på, at vi er opmærksomme på, at man ikke skal skabe et overforbrug af enkelte materialer – fx træ. Derfor er det vigtigt, at vi opretter vidensdelings- og læringsmetoder, både internt og eksternt.

Vi er i gang

Vi kan ikke komme uden om, at alle, der arbejder i byggeriet, skal have viden om LCA og beregning af en bygnings livscyklus, da det nu bliver en del af lovgivningen i byggeriet. Det er vores mål, at alle vores medarbejdere skal kende til LCA og vide, hvordan man bruger metoden. Derfor er vi i NOVA5 i fuld gang med at uddanne vores medarbejder i brugen af LCA.

Udover nybyggeri er NOVA5’s hovedkompetence renovering og transformation – ikke blot på grund af lavere CO2-udledning, men også fordi det er vores hjertebarn at genoplive gamle nedslidte og til tider historiske bygninger med stor bevaringsværdi. Derfor ser vi også frem til at renovering, tilbygning og ombygning bliver en del af lovningen om bæredygtigt byggeri i 2025.